Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι επίσκεψης /χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το Trustyourdietitian δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Trustyourdietitian.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός όπου ρητά αναφέρεται ότι λογότυπο ή πνευματική ιδιοκτησία ανήκει σε τρίτο, η πνευματική ιδιοκτησία για το σύνολο του παρόντος Trustyourdietitian ανήκει στην Άννα Ευλογημένου και Δανάη Ευλογημένου.

Με την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν απευθείας από το παρόν Trustyourdietitian υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ηλεκτρονικές λήψεις και αντίγραφα του e-diet επιτρέπονται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση
  • Η αναπαραγωγή των πληροφοριών, εκτός αν αυτή ρητά περιορίζεται, πρέπει να γίνεται με ακρίβεια και να αναφέρεται ως πηγή προέλευσής τους το Trustyourdietitian.
  • Εφόσον ο χρήστης τροποποιεί τις πληροφορίες, τούτο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη / Χρήστη – Τερματισμός

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του e-diet τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Trustyourdietitian ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Απαγορεύεται ρητά η αποστολή προσβλητικού περιεχομένου. Ο διαχειριστής του Trustyourdietitian έχει το δικαίωμα και θα τερματίζει τον λογαριασμό και/ή πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη σε αυτήν την περίπτωση παραβίασης ή με βάση την διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή και το Trustyourdietitian δεν θα επιστρέψει τα χρήματα του.

Περιορισμός Ευθύνης Ediet

To Trustyourdietitian χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Trustyourdietitian για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Επιπλέον η χρήση του υλικού του Trustyourdietitian γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη. Το Trustyourdietitian και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης του υλικού, που περιέχεται εδώ. Το υλικό του Trustyourdietitian έχει σκοπό την διατροφική εκπαίδευση και ενημέρωση του εκάστοτε χρήστη που έχει ως στόχο τη βελτίωση δεικτών υγείας του με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον χρήστη στους διαιτολόγους. Αν τα στοιχεία που αποστέλλονται είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, τότε οι συστάσεις από τους διαιτολόγους δεν θα είναι αποτελεσματικά και ενδεχομένως δεν θα είναι τα συνιστώμενα για τον εν λόγω χρήστη.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στην υγεία εξαιτίας αποφάσεων, που ελήφθησαν με γνώμονα το υλικό αυτό χωρίς την προηγούμενη αληθή και πλήρη ενημέρωση των διαιτολόγων και/ή χωρίς την αναζήτηση της απαραίτητης εξατομικευμένης ιατρικής συμβουλής και ιατρικής επίβλεψης, το Trustyourdietitian και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμίαν ευθύνη.

Άτομα που χρήζουν στενής ιατρικής παρακολούθησης δεν μπορούν να λάβουν τις διατροφικές υπηρεσίες του Trustyourdietitian. Ολες οι πληροφορίες που παρέχονται απο το Trustyourdietitian είναι κάτω από τις αρμοδιότητες του Κλινικού Διαιτολόγου- Διατροφολόγου και Διαιτολόγου – Διατροφολόγου καθώς και Γυμναστή με τελικό σκοπό τη βελτίωση και ρύθμιση δεικτών υγείας αλλά δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία, υπόδειξη ή παραίνεση.

Συνδέσεις (links) προς άλλους Δικτυακούς Τόπους (Sites)

Το Trustyourdietitian δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω « δεσμών », hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Trustyourdietitian διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου καθώς και το Κοινοτικό Δίκαιο, και πιο συγκεκριμένα Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων ( ΓΚΠΔ), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή την 25ην Μαΐου 2018.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το Trustyourdietitian διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το Trustyourdietitian δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Trustyourdietitian έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το διαχειριστικό τμήμα του Trustyourdietitian και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Για αναλυτικότερη ενημέρωση παρακαλούμε όπως, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας, διαβάσετε τις Πληροφορίες της Πολιτικής Απορρήτου που είναι επίσης αναρτημένες στο κάτω μέρος της σελίδα μας.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Trustyourdietitian μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, παρά μόνο μετά την συγκατάθεση του κηδεμόνα και/ή γονιών του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κοινοτικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.